Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

mand desk

Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

A SONEPAR MAGYARORSZÁG Kft. tevékenysége során kiemelt szerepet biztosít a személyes adatok védelmének, ezért a hatályos jogszabályokkal, elsősorban az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) összhangban jelen tájékoztatóban rögzíti, és teszi közzé az általa alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési alapelveket, a személyes adatok kezelésének általános szabályait, az érintettek jogait és jogérvényesítési lehetőségeit, valamint az ezzel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat.

A Tájékoztatóban elsősorban általános jelleggel nyújtunk tájékoztatást az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról stb. Az álláshirdetésre jelentkezők, a weboldal látogatói, a webáruház vásárlói, a hírlevélre feliratkozott és a regisztrált felhasználók részletes tájékoztatást is olvashatnak a vonatkozó adatkezelésről. A Társaságunkkal szolgáltatás igénybe vétele, szerződéses kapcsolat létesítése vagy egyéb célból közvetlenül kapcsolatba lépő természetes személyek az általános adatkezelési és adatvédelmi szabályokat, valamint jogérvényesítési lehetőségek ismertetését találják a jelen Tájékoztatóban, az ezeken kívüli, konkrét információkat az általunk nyújtott szolgáltatások igénybe vételéhez kapcsolódó dokumentációban, illetőleg létrejött szerződésben adjuk meg.

Jelen Tájékoztató különösen az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készült:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – „GDPR”)
 • 2012. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról („Infotv.”)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK ÖSSZEFOGLALÓAN A KÖVETKEZŐK

Az adatkezelő neve: Sonepar Magyarország Kft.

Elérhetősége: 2330 Dunaharaszti, Mechwart András u. 4.; [email protected]; www.sonepar.hu

Az adatkezelés során mindenkor tájékoztatást adunk arról, hogy az Ön egyes személyes adatait (pl. név, e-mail cím, telefonszám) milyen jogi alapon kezeljük – pl. jogszabályi előírás miatt, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges, esetleg az Ön hozzájárulásán alapul (az adatkezelés jogalapja), konkrétan milyen célból történik az adatkezelés (az adatkezelés célja), kinek a részére továbbítjuk az adatot (címzettek), belföldre vagy külföldre, meddig tároljuk azokat (a tárolás időtartama).

Ön jogosult hozzáférést kapni az általunk kezelt személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését, tiltakozhat az adatkezelés ellen, bizonyos esetekben élhet az adathordozhatóság jogával, illetve kérheti az adatkezelés korlátozását (amíg döntés születik az adat sorsáról), és panasszal élhet az illetékes hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, www.naih.hu ). Az Ön kérelmeire 1 hónapon belül válaszolunk.

Amennyiben az adatait az Ön hozzájárulásával kezeljük, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulást, ám ez nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét. Ha az adatait nem Öntől kaptuk, tájékoztatjuk Önt az adat forrásáról. Automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást) esetén az erre vonatkozó információkról is tájékoztatást adunk.

AZ ALÁBBIAKBAN OLVASHATJA AZ ADATKEZELÉSRE ÉS -VÉDELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK RÉSZLETES ISMERTETÉSÉT.

1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

A jelen Tájékoztatóban használt fogalmakat a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban a GDPR-ben és az Infotv-ben meghatározottak szerint kell érteni. Így különösen:

Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A továbbiakban: Érintett, vagy Ön.

Személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ.

Adatkezelés: a Személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés.

Adatkezelő: aki az Adatkezelés célját – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. Jelen Tájékoztató vonatkozásában Adatkezelő a SONEPAR MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2330 Dunaharaszti, Mechwart András u. 4., cégjegyzékszám: 13-09-099324).

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy a beleegyezését adja az őt érintő Személyes adatok kezeléséhez.

2. AZ ADATKEZELÉS ÁLTALÁNOS ALAPELVEI:

Társaságunk a Személyes adatok kezelése során mindenkor az alábbi alapelvek figyelembe vételével jár el, és az Adatkezelés egyes lépései során érvényesíti ezeket:

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A Személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végezzük.

Célhoz kötöttség: a Személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon

Adattakarékosság: a Személyes adatok az Adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és a cél megvalósításához szükséges adatokra korlátozódnak.

Pontosság: a Személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az Adatkezelés céljai szempontjából pontatlan Személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük.

Korlátozott tárolhatóság: a Személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a Személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a Személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a Személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a Rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

Integritás és bizalmas jelleg: a Személyes adatok kezelését oly módon védjük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság: az Adatkezelő felelős a fenti elvek betartásáért, a jogszabályoknak való megfelelésért, és képesnek kell lennie a megfelelés igazolására.

Beépített adatvédelem: Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az Adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az Adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az Adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt a Rendeletben foglalt követelmények teljesítéséhez és az Érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

Alapértelmezett adatvédelem: Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan Személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a Személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Társaságunk a Személyes adatokat elsősorban az Érintett hozzájárulása, az Érintettel kötött szerződés teljesítése, jogszabályi kötelezettség teljesítése, illetőleg Társaságunk, mint Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése alapján kezeli.

Ezen kívül előfordulhat, hogy az adatkezelés az Érintett, vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, vagy az adatkezelés közérdekű, illetve Társaságunkra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásával összefüggésben történik.

Amennyiben Ön álláshirdetésünkre jelentkezik, vagy egyébként önkéntesen önéletrajzot vagy más Személyes adatot tartalmazó dokumentumot küld részünkre, mindaddig, amíg szerződéses jogviszony létre nem jön Ön és a Sonepar MAgyarország Kft. között, az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet bármikor visszavonhat.

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Az adatkezelési célokat az egyes adatkezeléseknél egyedileg határozzuk meg, melyről az Érintettet tájékoztatjuk.

Társaságunk nem végez automatizált adatkezelést, nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is, kivéve a weboldal és a marketing levelek küldésével összefüggésben, amelyre vonatkozó részletes tájékoztató a 10. pontban található.

Amennyiben Ön álláshirdetésünkre jelentkezik, vagy egyébként önkéntesen önéletrajzot vagy más Személyes adatot tartalmazó dokumentumot küld részünkre, az adatkezelés célja döntés meghozatala a szerződéses jogviszony létesítéséről.

5. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A Társaságunkkal kapcsolatba lépő Érintettekről kezelt Személyes adatfajtákat az egyes adatkezelési céloknak megfelelően, az adattakarékosság elvére figyelemmel esetileg határozzuk meg, és tájékoztatjuk az Érintettet.

Amennyiben Ön álláshirdetésünkre jelentkezik, vagy egyébként önkéntesen önéletrajzot vagy más Személyes adatot tartalmazó dokumentumot küld részünkre, kizárólag az Ön által megadott személyes adatokat kezeljük (ideértve azt az e-mail vagy postacímet is, melyről a küldemény érkezik).

6. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

Társaságunk tájékoztatást ad az egyes adatkezelésekkel összefüggésben, ha azokat más személyeknek (címzettek) adja át. Az Európai Unió területén kívülre kizárólag akkor továbbítunk Személyes adatot, ha az megfelelő védelmi szintet képes biztosítani, melyet az Európai Bizottság állapít meg

Amennyiben Ön álláshirdetésünkre jelentkezik, vagy egyébként önkéntesen önéletrajzot vagy más Személyes adatot tartalmazó dokumentumot küld részünkre, azokat nem továbbítjuk.

7. AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

Társaságunk a Személyes adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli és tárolja, illetve a jogszabályokban előírt őrzési idő lejártáig.

Amennyiben Ön álláshirdetésünkre jelentkezik, vagy egyébként önkéntesen önéletrajzot vagy más Személyes adatot tartalmazó dokumentumot küld részünkre, az adatokat kizárólag addig őrizzük meg, ameddig döntés születik arról, hogy szerződéses kapcsolatot létesítünk-e Önnel.

8. AZ ÉRINTETT JOGAI:

8.1 A hozzáférés joga
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy Személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen Adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jogszabályokban előírt információkhoz hozzáférjen.

Azaz az Érintett tájékoztatást kérhet Társaságunktól, hogy kezeljük-e Személyes adatait, és ha igen, ezekhez hozzáférést, továbbá tájékoztatást kaphat az alábbiakról:

 • az adatkezelés célja
 • az érintett Személyes adat kategóriái
 • azon címzettek, akikkel a Személyes adatot közölték vagy közölni fogják
 • a Személyes adat tárolásának tervezett időtartama
 • jogai a helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, tiltakozáshoz, panasztételhez
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtöttük, az adatok forrására vonatkozó információk.

8.2 Helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan Személyes adatokat, illetve – figyelembe véve az Adatkezelés célját – kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését, kiegészítő nyilatkozat útján.

8.3. Törléshez való jog
Abban az esetben, ha

 • a Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, kezelték, vagy
 • az Adatkezelés kizárólag az Érintett hozzájárulásán alapult, és az Érintett visszavonja a hozzájárulást, vagy
 • az Érintett jogszerűen tiltakozik az Adatkezelés ellen, vagy
 • a Személyes adatot jogellenesen kezeltük, vagy
 • a Személyes adatot jogszabályi előírás miatt törölni kell, vagy
 • az adat gyűjtése üzletszerzési céllal történt

az Érintett jogosult kérni a rá vonatkozó Személyes adat törlését.

Amennyiben a Személyes adatot nyilvánosságra hoztuk, törlési kötelezettség esetén (az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembe vételével) megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket más adatkezelők tájékoztatására, hogy az Érintett kérelmezte a Személyes adatra mutató link, vagy az adat másolatának, másodpéldányának törlését.

A törlési jog nem érvényesíthető, amennyiben az Adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt, a népegészségügyet érintő közérdekből, közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból történő adatkezeléssel összefüggésben, valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

8.4. Az Adatkezelés korlátozásához való jog
Az alábbi esetekben az Érintett jogosult kérni, hogy Társaságunk korlátozza az adatkezelést:

 • arra az időre, amíg Társaságunk ellenőrzi a Személyes adatok pontosságát, mert az Érintett azokat vitatja;
 • jogellenes Adatkezelés esetén, ha az Érintett a törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • Társaságunknak már nincs szüksége az adott Személyes adat kezelésére, de Érintett igényli azokat jogi igényes előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez;
 • az Érintett tiltakozott az Adatkezelés ellen, amíg Társaságunk megvizsgálja a tiltakozási kérelmet.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a Személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más személyek jogainak védelme érdekében, illetve fontos közérdekből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatjuk.

8.5. Adathordozhatósághoz való jog
Amennyiben az Adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, és automatizált módon történik, az Érintett jogosult kérni, hogy a Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és másik Adatkezelőnek továbbítsa.

Társaságunk jelenleg nem végez olyan jellegű Automatizált adatkezelést, amely alapján a fenti jog gyakorolható. Társaságunknál kezelt Személyes adatairól a Hozzáférési jog gyakorlása körében kérhet másolatot.

8.6. A tiltakozáshoz való jog
Amennyiben az Adatkezelésre közvetlen üzletszerzési céllal került sor, az Érintett jogosult tiltakozni az Adatkezelés ellen. Ebben az esetben a Személyes adatok a továbbiakban nem kezelhetők ebből a célból.

Ha az Adatkezelésre az Adatkezelő egyéb jogos érdeke alapján kerül sor, az Érintett jogosult tiltakozni az Adatkezelés ellen. Ebben az esetben a Személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy pedig jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükségesek.

9. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Az átláthatóság alapelvének megfelelően Társaságunk mind az Érintett tájékoztatása, mind jogainak érvényesítése során megfelelő intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy az Érintettek tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kapjanak tájékoztatást, illetőleg segítsük elő az egyéb érintetti jogok gyakorlását.

Az információkat elsősorban írásban (ideértve az elektronikus formát is) közöljük, az Érintett kérésére szóban is. Elektronikusan benyújtott kérelmekre elektronikus formában válaszolunk (kivéve, ha az Érintett ezt másként kéri).

Az érintetti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmeket – amennyiben a kérelmező személyazonossága megállapítható – a lehető legrövidebb időn belül, de legalább a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül megválaszoljuk, tájékoztatva az Érintettet a meghozott intézkedésekről. A kérelem összetettségétől, illetőleg a kérelmek számától függően ez a határidő legfeljebb 2 hónappal meghosszabbodhat, amelyről azonban – az okok megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatást adunk.

Ha a kérelem nyomán intézkedésre nem kerül sor, erről, valamint az indokairól szintén legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül értesítjük az Érintettet, megjelölve a panasz benyújtása és a bírósági jogorvoslat lehetőségét.

Az adatkezelési tájékoztatást, valamint fentebb felsorolt jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmekre adott választ Társaságunk ingyenesen biztosítja. Azonban amennyiben a kérelem egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű díjat felszámítani, vagy megtagadni a kérelem alapján történő intézkedést.

Az érintetti kérelmek nyomán hozott helyesbítési, törlési, korlátozási intézkedésekről értesítjük mindazon címzetteket, akikkel a Személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére részére tájékoztatást adunk ezen címzettekről.

Adatvédelmi incidens esetén, ha az valószínűleg magas kockázattal jár az Érintettek jogaira nézve, részükre haladéktalanul tájékoztatást adunk az incidensről személyesen, vagy nyilvános tájékoztató útján.

10. A WEBOLDAL, WEBÁRUHÁZ, HÍRLEVELEK, KÉRDŐÍVEK, REGISZTRÁCIÓS FELÜLETEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

10.1. Általános információk
Társaságunk gyűjthet anonim módon információkat arról, hogy Ön miként szokta használni az internetes felületeit, süti és pixel tagok által (Személyes adatok köre). A Sonepar Magyarország Kft. összevetheti ezeket az információkat az Ön által megadott bármilyen egyéb adattal, kéréseinek és megrendeléseinek jobb teljesítése érdekében, és felhasználhatja ezeket annak érdekében, hogy átalakíthassa Internetes felületét ezzel nagyobb segítséget nyújtva Ügyfeleinek, valamint abból a célból, hogy megfelelő marketing üzeneteket küldjön, és hogy adatbázisát naprakészen tartsa (az adatkezelés célja).

A süti egy kis adat, amit az Internet-szerver küld az Internet használónak, amikor az meglátogat egy Internetes felületet. A süti olyan különböző Internetes oldalakról tartalmaz információkat, amelyeket a felhasználó korábban meglátogatott. A Sonepar Magyarország Kft. Internetes felületei a pixel tagokat a sütik olvasására használják. Az adatkezelés a felhasználó hozzájárulásán alapul, melyet az oldalra történő első látogatáskor adhat meg. A felhasználó eldöntheti, hogy mely süticsoportokhoz adja hozzájárulását és melyekhez nem (kivételt képeznek ez alól a weboldal működéséhez elengedhetetlen süti, melyekhez minden esetben hozzájárulását szükséges adnia, ellenkezőleg a weboldal használata nem lehetséges). Ezt bármikor visszavonhatja, a böngésző opcióiban Ön beállíthatja, hogy ne kapjon többet sütiket, és ugyanígy törölheti a már meglévőket is. Ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét. Néhány, a böngészőnek küldött süti a Sonepar Magyarország Kft.-nek segít abban, hogy Ön rövidebb időn belül kapcsolódjon a site-ra, például emlékezteti Önt kapcsolatának beállításaira, amikor másodszorra ad le megrendelést – ez azt jelenti, hogy Önnek nem kell a komplett kapcsolódási folyamatot teljesítenie, feltéve, hogy beállításai nem változtak meg az előző rendelés óta. Ezen kívül, ha Ön visszautasítja a sütiket, a site néhány funkciója lehet, hogy nem fog megfelelően működni.

Az Ön hozzájárulása alapján, a Sonepar Magyarország Kft. megoszthatja az Ügyfél által megadott adatokat belső adatfeldolgozás és adminisztrációs célból. Társaságunk felhívja Ügyfelei figyelmét arra, hogy az internetes felületein elhelyezett linkekre és a szalaghirdetésekre kattintva esetenként átkerülhetnek egy másik Internetes oldalra, ahol a Sonepar Magyarország Kft. feltételeitől eltérő adatvédelmi szabályozás lehet érvényben. A Sonepar Magyarország Kft. ezért felhívja az oldalára látogatók figyelmét arra, hogy ezen internetes oldalak adatvédelmi szabályairól a használat előtt tájékozódjon. Mivel a Sonepar Magyarország Kft. nem ellenőrzi
a harmadik felek által gyűjtött információkat, ezért a Sonepar Magyarország Kft. az ily módon gyűjtött információkért felelősséget nem vállal.

10.2. Webáruházaink működése
Adatainak megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatokat a Sonepar Magyarország Kft. felhasználja az Önnel folytatott kereskedelem folyamán annak érdekében, hogy a Sonepar Magyarország Kft. teljesíthesse az Ön kéréseit és megrendeléseit (az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, a szerződéskötés előfeltétele). Amennyiben Ön nem adja meg adatait, nem tudja a webáruházat használni.

A webáruház működése során is gyűjthet a Sonepar Magyarország Kft. ilyen módon információkat arról, hogy miként szokta az Ügyfél használni ezt az Internetes felületet, sütik és pixel tagok által. A Sonepar Magyarország Kft. összevetheti ezeket az információkat az Ön által megadott bármilyen egyéb adattal, kéréseinek és megrendeléseinek jobb teljesítése érdekében.

Ön a Személyes adatainak törlését bármikor kérheti a következő e-mail címre küldött elektronikus levélben: [email protected] címre küldve, illetve gyakorolhatja a 8. pontban foglalt jogait. Törlés igénylésekor a Sonepar Magyarország Kft. fenntartja a törlés kérésének elutasítását, ha az a webáruházainak és kereskedelmi rendszereinek működésének ellentmondó. Ilyen például, ha egy olyan felhasználó kéri adatainak törlését a rendszerből, akinek már korábban voltak teljesített megrendelései.

10.3. Elektronikus hírlevelek, (eDM levelek), kérdőívek, regisztrációs felületek
A Sonepar Magyarország Kft. eDM leveleit (elektronikus hírleveleit) egy külső szolgáltató rendszerével küldi Ügyfelei részére. A rendszer a külső hírlevelekben (kivétel a rendezvények, nyereményjátékok, webshop regisztrációk) minden esetben a kettős OptIn és a kettős OptOut folyamat szerint működik, vagyis a feliratkozónak minden esetben egy szándékmegerősítő linkre kattintva kell szándékát véglegesítenie. A Sonepar Magyarország Kft. eDM leveleinek sikerességét vizsgálva (mérve), leveleinek színvonalának, megjelenésének javítása érdekében a kiküldött eDM levélben elhelyezett kódokat használ. Ilyen elhelyezett kódok a levél megnyitás, levélből átkattintás, az ügyfél levelező-kliensének megállapítása.

Feliratkozások eDM levelekre: A Sonepar Magyarország Kft. két csoportba sorolja eDM leveleinek címzettjeit.

Külső (Látogatói) címzettek: olyan magánszemélyek, akik valamelyik publikus weboldalunkon elhelyezett űrlap kitöltésével kerültek be a levélküldő rendszerbe. A Látogató a feliratkozáskor egy jelölőnégyzet (checkbox) bejelölésével elfogadja a Sonepar Magyarország Kft. eDM leveleinek küldési folyamatát, és egyben egyértelműen felhatalmazza a Sonepar Magyarország Kft.-t, hogy akciós ajánlatokat, általános információkat küldjön email címére.

Szerződött Partnerek címzettjei: azok a cégek, egyéni vállalkozók (nem természetes személyek), akik a Sonepar Magyarország Kft.-vel a regisztrációt megelőzően Együttműködési Keretszerződést kötöttek. Ezt követően a Sonepar Magyarország Kft. értékesítő munkatársai rögzítik a hírlevél címzettjeit eDM küldő rendszerbe, de minden esetben előzetesen telefonon és vagy személyesen egyeztetve a Partnerrel. Amikor munkatársunk a rögzítést elvégezte, a rendszer egy elektronikus levélben tájékoztatja a címzettet a rögzítésről, és egy engedélyező linkre történő kattintással a címzettnek kell engedélyeznie a levelek küldését. A Sonepar Magyarország Kft. szerződött partnereinek küldött leveleiben elhelyezett különböző mérőkódokkal vizsgálja leveleinek sikerességét (levél megnyitás, levélből történő átkattintás) és leveleinek színvonalasabbá tételének érdekében, megállapítja a címzett levelező kliensének típusát.

Leiratkozások eDM levelekről:

A Sonepar Magyarország Kft. minden olyan eDM levélnél biztosítja címzettjei számára az adott témájú levélről történő leiratkozás lehetőségét, amely valamilyen akciós ajánlatot, kampányt, általános információt, híreket tartalmaz. Ehhez minden esetben a kiküldött eDM levél végén található úgynevezett leiratkozás linkre kell kattintania.

Az eDM leveleinkről történő leiratkozásnál a Sonepar Magyarország Kft. címzettjeinek viselkedésére alapozva leiratkozáskor feltételezi, hogy a címzett véletlenül kattintott a leiratkozás gombra. Ez esetben a címzettnek szándékának megerősítéseként egy úgynevezett szándék megerősítő linkre kell kattintania. Ekkor a rendszer leiratkoztatja a címzettet, egyben az adatai véglegesen törlésre kerülnek a rendszerből.

A Sonepar Magyarország Kft. hírlevél küldő szolgáltatással küld Ügyfeleinek Partner rendezvényeivel és eBusiness rendszereivel kapcsolatos tájékoztató eDM leveleket, amelyek küldéséhez Látogató vagy Ügyfél egy korábban kitöltött regisztrációs űrlapon keresztül hozzájárult. Ilyen folyamatok levelei lehetnek például szerződött Partnereink részére üzemeltetett üzleti webshop-ba történő regisztrációt követően a regisztrált felhasználó hozzáférési adatainak megküldése, illetve a Sonepar Magyarország Kft. által szervezett:

 • rendezvények regisztrációs felülete (pl. Szakmai Nap, Nyári Roadshow, Partnertalálkozó, Képzés, stb.),
 • saját szervezésű kereskedelmi akciók regisztrációs felülete,
 • nyereményjátékok regisztrációs felülete (pl. eBusiness Nyereményjáték),
 • elégedettségi felmérések a szolgáltatási szint növelése érdekében

Ön a Személyes adatainak törlését bármikor kérheti a következő e-mail címre küldött elektronikus levélben: [email protected] . Törlés kérésekor a Sonepar Magyarország Kft. kérése, hogy a kérést tartalmazó levél egyértelműen és beazonosíthatóan tartalmazza azt az adatot, melyből be tudja azonosítani a felhasználót.

11. ELÉRHETŐSÉGEK

A kérelmeket, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen megkeresést az alábbi elérhetőségeken lehet Társaságunkhoz eljuttatni:

Sonepar Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Postacím: 2330 Dunaharaszti, Mechwart András u. 4.

E-mail: [email protected]

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokkal közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefonszám: +36-1-391-1400, e-mail: [email protected], weboldal: www.naih.hu) lehet fordulni.

Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bírósági jogorvoslatra a polgári perrendtartás szerint a törvényszék illetékes.

12. HATÁLYBA LÉPÉS

Jelen Tájékoztató 2018. május 25. napján lép hatályba.

A jelen Tájékoztatót a Sonepar Magyarország Kft. egyoldalú döntésével bármikor módosíthatja, és a módosítás a közzététellel válik hatályossá.