Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

picture4

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

2. Az ajánlat tárgya és terjedelme

2.1. Amennyiben az Eladó ajánlatában másképp nem nyilatkozik, úgy az adás-vétel során a megrendelés időpontjában érvényes - Eladó által kiadott - listaár szerinti árakat kell alkalmazni. Amikor az Eladó ajánlatot ad ki, ezen ajánlatban szereplő árak és (minőségi és mennyiségi) feltételek kizárólag az ajánlatban meghatározott termékekre vonatkoznak és egyéb megkötés hiányában egy hónapig maradnak érvényben.

2.2. A katalógusokban, prospektusokban specifikált termékekre vonatkozóan az Eladó mindenkor fenntartja a változtatás jogát.

2.3. Amennyiben a Vevő az általa aláírt és Eladóhoz már beérkezett megrendelését lemondja, úgy az Eladó a megrendelés értékének 15%-át kötbérként számolja fel.

3. Az adás-vétel létrejötte

3.1. Az adásvételi szerződés akkor jön létre, ha

- a Vevő az Eladó ajánlatát minden részletében elfogadó rendelést ad ki,vagy ajánlat hiányában

- az Eladó a Vevő megrendelését minden részletében elfogadó rendelés visszaigazolást ad ki, vagy

- az adásvételi szerződést mindkét szerződő fél cégszerűen aláírja

- teljesülnek azok a feltételek, amelyek a megállapodásban rögzítésre kerültek az érvénybelépés feltételeként (pl. előlegfizetés).

4. Árak, fizetési feltételek

4.1. Az árak ÁFA nélkül értendők.

A fizetési feltételek az ajánlatban szerepelnek, amelyben meg kell jelölni az ÁFA nagyságát is.

Amennyiben ajánlat, adásvételi szerződés vagy egyéb megállapodás nem határozza meg az adott adás-vételre vonatkozó fizetési feltételeket, úgy a Vevő az áru és/vagy szolgáltatás ellenértékét teljes egészében az átvételkor köteles készpénzben kifizetni Eladó részére. Amennyiben Vevő a részére átadott számla tételeivel nem ért egyet, azt köteles Eladóval haladéktalanul közölni, megjelölve a kifogásolt tételeket és a kifogás okát. A nem kifogásolt tételek tekintetében a számla elfogadottnak minősül.

4.2. Fizetési késedelem esetén Eladó jogosult késedelmi kamatot felszámolni, mely a Ptk-ban meghatározott mértékű, továbbá a késedelem 6. napjától Vevő köteles a tartozása 2%-nak megfelelő mértékű késedelmi kötbér megfizetésére. A kötbér összege a késedelem minden megkezdett további 30. napjától 1%-kal nő. A késedelmi kötbér megfizetése a teljesítés alól nem mentesít.

4.3.Vevő felhatalmazását adja, hogy fizetési kötelezettségének nem teljesítése/késedelmes teljesítése esetén Eladó, a Vevő adatait harmadik személynek – követeléskezelő, behajtó vállalkozásnak, ügyvédi irodának – kiadja. A tartozás behajtásával kapcsolatos költségek és díjak, valamint a késedelmi kamat Vevő részére kiszámlázásra kerül.

4.4. Minden fizetési késedelem jogot ad az Eladónak arra, hogy a Vevő tartozása alapján kalkulált késedelmi kamatot követelje még abban az esetben is, ha a tartozás összegére részben vagy egészben saját vagy idegen váltót bocsátottak ki.

Ezen kívül, az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy felfüggessze kötelezettségeinek teljesítését mindaddig, amíg a tartozást részére ki nem fizették.

4.5. Vevő 15 napot meghaladó tartozása illetve a hitelkeret összegét meghaladó tartozása esetén, ha az Eladó részbeni vagy egészbeli fizetésre tett felszólítása, 8 nap után is hatástalan marad, Eladó jogosult a tárgybeli szerződéstől egyoldalúan írásban elállni, vagy a jelen megállapodás hatályát fenntartva a szerződésben meghatározott szállítási kötelezettségének csak akkor köteles eleget tenni, ha a Vevő a tartozását a késedelmi kamattal együtt kiegyenlítette.

4.6. A fenti rendelkezések vonatkoznak arra az esetre is, ha a Vevő egyéb károkra vagy érdekekre hivatkozik.

4.7. Eladó fenntartja a jogot a részteljesítéseknek megfelelő rész-számlázásra, kivéve, ha az adásvételi szerződés ettől eltérően rendelkezik.

5. Átadás-átvétel

5.1. Amennyiben az adásvételi megállapodás (szállítási szerződés) másképp nem rendelkezik, úgy az Eladó áruinak és/vagy szolgáltatásainak átadási helye a Vevő telephelye. Amennyiben Vevő saját maga szállítja el az árut akkor Eladó Együttműködési Szerződésben megjelölt telephelye az átadás helye, amely telephelyen a Vevő részére történő rendelkezésre bocsájtással az átadás-átvétel megtörténtnek tekintendő. Az átvételt a Vevő vagy aláírásra jogosult képviselője aláírásával (személyi igazolvány bemutatásával, számának rögzítésével) vagy bélyegzőjével igazolja. Az áru elfogadottnak minősül, amennyiben Vevő az átadás napját követő 8 napon belül nem él reklamációval Eladó irányába.

5.2. Amennyiben Eladó a Vevő címére szállítja le az árut, úgy - más megállapodás hiányában - Vevő köteles gondoskodni az áru lerakodásához szükséges eszközökről.

5.3.Kábeldobok

5.3.1. Amennyiben olyan termék, áru szállítására kerül sor, amelyet ún. kábeldobon kell teljesíteni, úgy a kábeldob kiadása szállítólevélen történik meg. A kábeldobokra Eladó nem biztosít árkedvezményt. A számla kiegyenlítésének időpontjáig a kábeldobok az Eladó tulajdonát képezi és azt a Vevő felelős őrzésbe köteles venni.

5.3.2 A kábeldob visszavétele csak a szállítólevél vagy annak másolata felmutatása ellenében sérülésmentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban lehetséges. Vevő a kábellel együtt kiadott dobot 60 napig ingyen használhatja. 60 naptári napon túl a napi használati díj az adott kábeldob betéti díjának 1%-a. Eladó 160 naptárinap után úgy tekinti, hogy Vevő megvásárolta a dobot. A visszavételi határidőn belül visszaszállított kábeldob ellenértékét - vagy arányosan csökkentett értékét - az Eladó jóváírja a vevő javára. A kábeldob visszaszállításáról ettől eltérő megállapodás hiányában a Vevőnek kell saját költségén gondoskodnia az Eladó azon telephelyére, ahonnan a szállítás történt.

5.3.3. Amennyiben a dob átvételekor Vevő írásban nem tesz észrevételt a dob minőségével kapcsolatban a későbbiekben Eladó nem fogad el reklamációt. Eladó a sérült és nem javítható, vagy csak aránytalan költség ráfordítással javítható, rendeltetésszerű használatra alkalmatlan kábeldob, vagy a kábeldob azonosításra alkalmatlansága esetén a kábeldob visszavételét kifejezetten kizárja.

5.4. Eladó az átadott termékekről az áru, vagy termék átadás-átvételének időpontjában a Vevő kérésére Minőségi Tanúsítványt köteles a Vevő részére átadni.

5.5. Vevő a leszállított terméket köteles a szerződésben, vagy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint átvenni, ellenkező esetben szerződésszegést követ el. Eladó még a szállítás, ill. a termék átadása előtt a Vevő kifejezett írásbeli kérésére lehetőséget biztosíthat arra vonatkozóan, hogy a számlaérték 20 %-ának a Vevő által történő megfizetése ellenében (lemondási díj) a szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön.

6. Határidők - kötbérek

6.1. Abban az esetben, ha az Eladó a szállítási határidőt ajánlatában átfutási időben adja meg, akkor a szállítási/átadási határidőre vonatkozó kötelezettsége a következő időpontok közül a legkésőbbitől számítva értendő: a megrendelés Eladó által történő visszaigazolásának időpontja, a Vevő által vállalt információk és/vagy előleg Eladó részére történő átadásának időpontja. Amennyiben az adásvételi megállapodást ajánlatadás nem előzte meg úgy Eladót csak a Vevő megrendelésére küldött visszaigazolásában meghatározott szállítási határidő betartásának kötelezettsége terheli.

6.2. Az Eladó mentes bármiféle szállítási határidő kötelezettsége alól vis major vagy minden olyan esemény bekövetkezte esetén, mely nála vagy beszállítóinál következik be, mint pl. sztrájk, háború, embargó, tűzvész, árvíz, ill. minden olyan esemény, amely az Eladó vagy beszállítója akaratától független.

6.3. Olyan szállítási késedelem esetén, mely rögzített határidőre történő szállításnál következik be, egyéb feltételek hiányában a méltányosan kezelendő négy hét eltelte után minden teljes késedelmes hétre a késedelmesen szállított termékek árának 0.5 %-ával egyenlő, de maximum 5 % mértékű késedelmi kötbér alkalmazandó.

7. Tulajdonjog fenntartása

7.1. Eladó fenntartja az áru tulajdonjogát a vételár és járulékai (pl. ÁFA, esetleges csomagolási, szállítási költség) teljes mértékű megfizetéséig. Amennyiben a termékek vételára az esedékesség lejártáig nem kerül kifizetésre, Eladó bármely pillanatban követelheti a leszállított termékek visszaszolgáltatását, legyenek azok bárki birtokában.

7.2. Amennyiben a termékeket átalakították, vagy beépítették valahová, az átalakított termékekre vagy a berendezésekre, amelyekbe azokat beépítették a vételár kifizetéséig az Eladónak zálogjoga van. Vevő kötelezi magát arra, hogy az Eladó tulajdonjogát képviseli az olyan harmadik féllel szemben, akinek a terméket tartalmazó berendezést eladni szándékozza.

7.3. Amennyiben a jelen cikkely értelmében az árut visszaszolgáltatják, az Eladó által kapott előleg az Eladóé marad kártérítés vagy kamattérítés címén.

7.4. Az átadástól számítva az elvesztés, lopás, károsodás valamint az esetleges, és nem az Eladó vétkességére visszavezethetően bekövetkező egyéb károk felelősségét Vevő viseli.

8. Csomagolás

Az ajánlatban és árlistákban szereplő árak hagyományos csomagolással értendők. A Vevő kérésére adott olyan csomagolás, amely a hagyományos csomagolástól eltér, ártöbbletet von maga után. A hagyományostól eltérő csomagolással kapcsolatos követelményeket, ill. vállalási feltételeit az adásvételi szerződésben kell rögzíteni. Eladó a csomagolóanyagot semmilyen esetben nem veszi vissza.

9. Vám

Az árukat Eladó vámkezelten biztosítja Vevő részére.

11. Jótállás (garancia)

11.1. A jótállás időtartama

A jótállás csak azokra a meghibásodásokra terjed ki, amelyek a Gyártó által vállalt garanciális határidőn belül jelentkeznek. Adott termék vonatkozásában Eladó a Vevő részére nyilatkozik a garancia időtartamáról. A cserealkatrészekre és a megjavított alkatrészekre ugyanazok a garanciális feltételek érvényesek, mint az eredeti termékekre. Az előzőekben leírtaktól eltérő időtartamú garanciális kötelezettség Eladót csak abban az esetben terheli, ha az adásvételi megállapodás során erre írásos nyilatkozatot ad.

11.2. A garancia gyakorlásának módozatai

A jelen garancia keretében az Eladó a hibás terméket visszaszállítja a Gyártónak állásfoglalás céljából. Amennyiben a Gyártó szerint a termék garanciális cserére szorul, úgy a terméket vagy kicseréli, vagy a Gyártó által kijavított terméket adja vissza a Vevő részére. Amennyiben a termék a gyártó szerint hibátlan, vagy nem a Gyártó ill. Eladó érdekkörében merült fel a hiba, úgy azt a Vevő az Eladó telephelyén előzetes értesítést követően az ott meghatározott időpontban átveheti.

11.3. Az Eladót garanciális kötelezettsége a telephelyén terheli. A javításokat vagy a cseréket az Eladó a Gyártó műhelyében, ill. telephelyén végzi el, miután a Vevő a meghibásodott alkatrészeket vagy termékeket Eladó részére visszaküldte.

11.4. Abban az esetben, ha a javítást vagy a cserét a termék természetéből eredően, vagy a Vevő kifejezett kérésére csak a helyszínen lehet elvégezni, a javításra eső munkaerő költségeit az Eladó magára vállalja, de a meghibásodott részektől eltérő darabok szétszerelési és összeszerelési költségeinek kizárásával. Az utazási és helyszíni szállásköltségeket Eladó jogosult kiszámlázni Vevő felé.

11.5. A 11.4. pontban foglaltaktól eltérően kivételt képez az az eset, amikor az Eladó által szállított komplett berendezés valamely része hibásodik meg. Ezekben az esetekben ugyanis a meghibásodott rész kijavításához ill. kicseréléséhez szükséges helyszíni szétszerelési és összeszerelési költségek valamint az ezen tevékenységgel kapcsolatban Eladónál felmerülő utazás- és szállásköltségek is az Eladót terhelik.

11.6. A Vevő kötelezettségei

Ahhoz, hogy a jelen garanciát élvezhesse, Vevő köteles a hibák felfedezését követően azonnal, de legkésőbb 48 órán belül Eladót értesíteni és részletes tájékoztatást adni a meghibásodás körülményeiről. Lehetővé kell tennie Eladó számára a hiba feltárását és elhárítását. Ezen kívül az Eladó kifejezett beleegyezése nélkül tartózkodnia kell attól, hogy a hiba feltárását, ill. elhárítását harmadik féllel végeztesse el.